သင်ကြားရေးဆရာဆရာမများ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)ရှိ သင်ကြားရေးဌာနများနှင့်ဌာနမှူးများ

စဉ် ဌာနအမည် ဌာနမှူးအမည်
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာဌာန ဒေါ်နန်းချယ်ရီသန်း
ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်နည်းပညာမဟာဌာန ဒေါ်မီမီဉီး
သုတသိပ္ပံမဟာဌာန ဒေါက်တာသန္တာအောင်
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာထောက်ပံ့ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန ဒေါ်လှမြတ်မော်
တွက်ချက်ရေးဌာန ဒေါ်နင်လွန်းမန်
သဘာဝသိပ္ပံဌာန ဒေါက်တာစန္ဒာဉီး
အင်္ဂလိပ်စာဌာန ဒေါ်သီတာအေး
မြန်မာစာဌာန ဒေါက်တာအေးအေးနိုင်