ဝန်ထမ်းများ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ခန့်အပ်အင်အား

၁။         (က)အရာထမ်းဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ခန့်အပ်အင်အားဇယား

စဉ် ရာထူး ဖွဲ့စည်းပုံ ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လစ်လပ် မှတ်ချက်
ပါမောက္ခချုပ်  
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်  
ပါမောက္ခ ၁၄ ၁၄ ၁၂  
တွဲဖက်ပါမောက္ခ ၂၈ ၂၈ ၂၅ ၁ ဦးPh.D သင်တန်း
ကထိက၊ဌာနခွဲမှူး၊ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ၃၇ ၃၇ ၂၈ ၁ ဦးPh.D သင်တန်း
လ/ထကထိက ၄၅ ၄၅ ၁၃ ၃၂ ၇ ဦးPh.D သင်တန်း
  စုစုပေါင်း ၁၂၆ ၁၄၂ ၂၈ ၉၈  

            (ခ)အမှုထမ်းဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်အပ်အင်အားများဇယား

စဉ် ရာထူး ဖွဲ့စည်း ပုံ ခွင့်ပြု ခန့် အပ် လစ် လပ် မှတ်ချက်
စာရင်းကိုင်(၁)၊ရုံးအုပ်  
နည်းပြ/သရုပ်ပြ၊ဌာနခွဲစာရေး၊စာရင်းကိုင်(၂) ၉၄ ၉၄ ၉၀  
အကြီးတန်းစာရေး၊စာရင်းကိုင်(၃) ၃၇ ၃၇ ၃၅  
အငယ်တန်းစာရေး၊စာရင်းကိုင်(၄) ၃၄ ၃၄  – ၃၄  
သန့်ရှင်းရေး၊လုံခြုံရေး(၅)၊ယာဉ်မောင်း(၅) ၁၉ ၁၉ ၁၇  
ရုံးအကူ၊လုပ်သား(ဥယာဉ်) ၄၃ ၄၃ ၄၁  
စုစုပေါင်း ၂၃၁ ၂၃၁ ၁၃ ၂၁၈